Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 186
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 3270/SLĐTBXH V/v phát động cuộc thi trên nền tảng mạng xã hội nhân Ngày Tránh thai Thế giới 26/9 bản chuẩn đã sửa VP 22/09/2023
2 3268/SLĐTBXH V/v nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng (bản chuẩn) VP 22/09/2023
3 3269/SLĐTBXH V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 bản chuẩn VP 22/09/2023
4 3252/SLĐTBXH V/v thực hiện chuyển đổi vị trí công tác VP 21/09/2023
5 3096/SLĐTBXH-VP Về việc Góp ý Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Bắc Ninh Văn phòng 13/09/2023
6 213/KH-SLĐTBXH Kế hoạch Số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh CNTT 11/09/2023
7 238/QĐ-SLĐTBXH Quyết định Thành lập Tổ số hóa kết quả giải quyết TTHC Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh CNTT 11/09/2023
8 199/TB-SLĐTBXH Thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2023 VP 23/08/2023
9 138/BC-SLĐTBXH Về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị VP 18/08/2023
10 190/TB-SLĐTBXH Thông báo phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh VP 14/08/2023
11 2074/SLĐTBXH-VP Về việc góp ý Dự thảo danh mục danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông VP 29/07/2023
12 199a/QĐ-SLĐTBXH Ban hành Quy chế văn hóa công sở, văn hóa giao thông và chuẩn mực đạo đức, ứng xử của công chức, viên chức, người lao động Sở Lao động - TB và XH tỉnh Bắc Ninh VP 25/07/2023
13 199b/QĐ-SLĐTBXH Ban hành quy định sử dụng điện tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh VP 25/07/2023
14 2424/SLĐTBXH Về việc báo cáo hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh VP 25/07/2023
15 2366 /SLĐTBXH Về việc ý kiến bãi bỏ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND18 ngày 12/4/2017 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 252/NQHĐND ngày 04/6/2020 của HĐND tỉnh VP 19/07/2023
16 2366/SLĐTBXH Về việc cử cán bộ đi nhận và ban giao quà tặng người có công dịp 27 tháng 7 VP 19/07/2023
17 2342/SLĐTBXH Mời dự Hội nghị trực tuyến của Tổng cục GDNN GDNN 18/07/2023
18 2175/SLĐTBXH-VP Xin ý kiến đối với dự thảo Đề án tổng thể ứng dụng CNTT và chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024-2030 VP 07/07/2023
19 2156/SLĐTBXH Về việc rà soát, báo cáo đề xuất tái cầu trúc thủ tục hành chính lĩnh vực LĐTBXH VP 06/07/2023
20 2075/SLĐTBXH-VP Về việc xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính VP 29/06/2023
Trang 1/10|<<123456>>|