Cơ cấu tổ chức

23/12/2015 19:53 Số lượt xem: 946
Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

( Trích Điều 3 tại Quyết định 20/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

1.Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Sở, gồm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; báo cáo trước HĐND tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh;

Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở phụ trách một hoặc một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thường, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định;

Căn cứ quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của UBND tỉnh, Giám đốc Sở quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở theo tiêu chuẩn chức danh do UBND tỉnh ban hành.

b) Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Người có công;

- Phòng Việc làm;

- Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội và An toàn lao động;

- Phòng Dạy nghề;

- Phòng Bảo trợ xã hội;

- Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em;

- Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

c) Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở, gồm:

- Trung tâm Dịch vụ việc làm;

- Trung tâm Nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội;

- Cơ Sở Cai Nghiện ma Túy;

- Trung tâm Dạy nghề - Phục hồi chức năng cho người tàn tật.

d) Tổ chức sự nghiệp được Chủ tịch UBND tỉnh giao quyền quản lý:

- Trường Cao đẳng Công nghiệp.

2. Biên chế

Biên chế công chức và số lượng người làm việc của Sở được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và thuộc tổng biên chế công chức, tổng số lượng người làm việc của các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thấm quyền giao hoặc phê duyệt;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Sở chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao, trình UBND tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật./.

 

Nguồn: Ban biên tập CTTĐT