Cơ cấu tổ chức

23/12/2015 19:53 Số lượt xem: 24002

Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

( Trích Điều 3 tại Quyết định 16/2022/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

1. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Sở:

Sở có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nếu có);

Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở;

Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác của các phòng, đơn vị thuộc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.

b) Các phòng tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ:

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Người có công;

- Phòng Việc làm;

- Phòng Chính sách lao động;

- Phòng Giáo dục nghề nghiệp;

- Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn xã hội;

- Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới.

c) Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở:

- Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh;

- Trung tâm Nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Ninh;

- Cơ sở Cai nghiện ma túy;

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Bắc Ninh.

d) Tổ chức sự nghiệp được Chủ tịch UBND tỉnh giao quyền quản lý:

- Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh.

2. Biên chế

a) Biên chế công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, tổng số lượng người làm việc của các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt;

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hằng năm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao trình UBND tỉnh.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ nội dung quy định trên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai tổ chức thực hiện.

2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc và trực thuộc; Ban hành quy chế làm việc của Sở; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc ban hành quy chế làm việc.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, Giám đốc     Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.   

 

Nguồn: Ban biên tập CTTĐT