TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ XÂY DỰNG

02/03/2023 09:50 Số lượt xem: 41458

I. LÃNH ĐẠO SỞ XÂY DỰNG

1. Giám đốc Sở Xây dựng: đồng chí Nguyễn Việt Hùng

Điện thoại: 0222.3872.559

Email: nvhung.sxd@bacninh.gov.vn

Quá trình công tác :

- Từ tháng 01/2016 đến tháng 3/2021 là Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh.

- Từ tháng 4/2021 đến nay là Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh.

Nhiệm vụ của Giám đốc Sở Xây dựng   

Phụ trách chung; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh quy định; giữ mối liên hệ công tác với Bộ Xây dựng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Chiến lược, kế hoạch dài hạn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở được UBND tỉnh giao;

- Chỉ đạo xây dựng chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;

- Công tác tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

- Công tác phòng chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp dân;

- Quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị;

- Là chủ tài khoản của cơ quan;

- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

 

2. Phó Giám đốc: đồng chí Nguyễn Xuân Đoàn

Điện thoại: 0222.3822.460

Email: nxdoan.sxd@bacninh.gov.vn

Nhiệm vụ của Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Đoàn

Giúp Giám đốc Sở quản lý, điều hành các hoạt động của Sở khi được Giám đốc Sở uỷ quyền; tham mưu giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về kinh tế xây dựng;

- Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng và thanh tra, kiểm tra hành chính các đơn vị thuộc Sở;

- Cấp các loại chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân, chứng chỉ năng lực đối với tổ chức theo quy định của pháp luật;

- Cấp giấy phép xây dựng;

- Hoạt động đấu thầu xây dựng;

- Phụ trách lĩnh vự PPP; trực tiếp quản lý, điều hành các dự án BT do Sở Xây dựng là cơ quan nhà nước được ủy quyền, bao gồm cả việc thẩm định thiết kế, phê duyệt thiết kế, dự toán theo thẩm quyền, kiểm tra nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng;

 -Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất gồm: nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và các công trình xây dựng khác theo quy định của pháp luật.

- Là người được Giám đốc sở ủy quyền làm chủ tài khoản thực hiện công tác tài chính, thu chi ngân sách nhà nước hàng năm theo dự toán được duyệt (trừ chi cho sự nghiệp kinh tế, chi đầu tư phát triển); Quản lý tài sản được giao; phê duyệt dự toán, quyết toán các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo quy định của pháp luật;

- Theo dõi công tác cải cách hành chính, văn phòng;

- Phụ trách tổ chức Công đoàn;

- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí khi được Giám đốc Sở ủy quyền;

- Phụ trách công tác hợp tác quốc tế, nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường ngành Xây dựng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

3. Phó Giám đốc Nguyễn Văn Hoàn

Điện thoại: 0222.3822460

Email: nvhoan.sxd@bacninh.gov.vn

Nhiệm vụ của Phó Giám đốc Nguyễn Văn Hoàn

Giúp Giám đốc Sở quản lý, điều hành các hoạt động của Sở khi được Giám đốc Sở uỷ quyền; tham mưu giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật;

- Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và an toàn lao động;

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực vật liệu xây dựng;

- Thẩm định dự án và thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán các công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở, khu đô thị);

- Cấp phép cho các nhà thầu nước ngoài;

- Công tác kế hoạch, tổng hợp, báo cáo;

- Trực tiếp quản lý, điều hành các dự án cấp nước do UBND tỉnh giao Sở Xây dựng là cơ quan lựa chọn nhà đầu tư;

- Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; trực tiếp phụ trách Hội Xây dựng Bắc Ninh;

- Hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện pháp luật;

- Phụ trách công tác Đoàn Thanh niên; công tác dân vận, quân sự, tự vệ.

- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí khi được Giám đốc Sở ủy quyền;

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

4. Phó Giám đốc Sở Nguyễn Tuấn Dũng

Điện thoại: 0222.3822460

Email: ntdung.sxd@bacninh.gov.vn

Nhiệm vụ của Phó Giám đốc Nguyễn Tuấn Dũng

Giúp Giám đốc Sở quản lý, điều hành các hoạt động của Sở khi được Giám đốc Sở uỷ quyền; tham mưu giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực kiến trúc;

- Quản lý nhà nước về các lĩnh vực nhà ở, công sở và thị trường bất động sản;

- Thẩm định dự án và thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp (trừ công trình hạ tầng kỹ thuật);

- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí khi được Giám đốc Sở ủy quyền;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

1. Văn phòng Sở Xây dựng

- Email: vp.sxd@bacninh.gov.vn 

- Chánh văn phòng: Trần Ngọc Trường 

- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thu Thảo

 

2. Thanh tra Sở

Email: ptt.sxd@bacninh.gov.vn 

- Chánh thanh tra : Nguyễn Quang Minh

- Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Gia Toản

 

 

3. Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng   

Email: pktth.sxd@bacninh.gov.vn 

- Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Định

- Phó trưởng phòng: Hoàng Tiến Liêm

 

4. Phòng Quy hoạch - Kiến trúc 

Email: pqlqhptdt.sxd@bacninh.gov.vn 

- Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Chanh

- Phó Trưởng phòng: Phạm Quốc Thịnh

 

5. Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản   

Email: pqlnttbds.sxd@bacninh.gov.vn

- Trưởng phòng :Đặng Trần Đức

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hiên

 

6. Phòng Quản lý xây dựng

    Email: ptd.sxd@bacninh.gov.vn 

 - Trưởng phòng: Vũ Hoài Nam

-  Phó Trưởng phòng: Vũ Đức Quyền 

 

8. Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật 

    Email: pqlht.sxd@bacninh.gov.vn 

-  Phó Trưởng phòng: Hạ Hồng Quang

- Phó Trưởng phòng: Dương Văn Viễn

 

III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ

 

 

1. Viện Quy hoạch, Kiến trúc Bắc Ninh

Email: ttqhdtnt.sxd@bacninh.gov.vn 

- Viện trưởng:  Nguyễn Hải Nam

- Phó Viện trưởng: Chu Đăng Khoa

- Phó Viện trưởng: Lê Đăng Hiền

 

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh 

Email: bqldactdd.sxd@bacninh.gov.vn

- Giám đốc: Nguyễn Văn Tương

- Phó Giám đốc: Nguyễn Quang Đức

- Phó Giám đốc: Trịnh Quang Nam

 

3. Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng

- Giám đốc: Vũ Quốc Khiêm