Sở Kế hoạch và Đầu tư Ban hành Kế hoạch Thông tin tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

01/03/2024 14:17 Số lượt xem: 156

Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Bắc Ninh năm 2024, ngày 29/02/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024, với một số nội dung chính như sau:

1. Nội dung truyên truyền

a) Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về CCHC.

b) Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, đoàn thể, của người đứng đầu cơ quan, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.

c) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng. Tuyên truyền tình hình triển khai, tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030 được ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030; Nghị quyết số 55-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy Bắc Ninh về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021- 2030; Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 416/KH-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh năm 2024;… các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ và của tỉnh.

- Tuyên truyền các mục tiêu và giải pháp của tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác CCHC và kết quả đạt được của tỉnh đối với Chỉ số CCHC (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI), Chỉ số chuyển đổi số...

- Tuyên truyền cải cách TTHC bằng nhiều hình thức, thiết thực, hiệu quả giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện TTHC trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4; tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch bưu chính công ích. Đồng thời, tuyên truyền kênh thông tin kết nối người dân, doanh nghiệp như: Tổng đài Thông tin dịch vụ công; công khai số điện thoại, email của lãnh đạo cơ quan, địa phương tại nơi đông dân cư; tiếp nhận kiến nghị qua Cổng Thông tin điện tử tỉnh, mạng xã hội (Facebook, Zalo…).

Ảnh người dân được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiên TTHC

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản sau đây:

+ Hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật của nền hành chính phù hợp với Hiến pháp năm 2013; hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế về sở hữu, doanh nghiệp nhà nước; hoàn thiện thể chế về tổ chức và kinh doanh vốn nhà nước; đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

+ Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (năm 2020); kiểm soát chặt chẽ việc quy định TTHC từ khâu dự thảo; tăng cường xây dựng và hoàn thiện các hình thức công khai, minh bạch tất cả các TTHC.

+ Tình hình triển khai và kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật về đổi mới, sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị được quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi năm 2019); Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi năm 2019); Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn bản liên quan.

+ Tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước: Tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập; quá trình thành lập, giải thể, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp và triển khai thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ.

+ Tình hình triển khai Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành; giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành với địa phương, gắn kết chặt chẽ với năng lực tổ  chức thực hiện của đơn vị  được phân cấp,  ủy quyền và tăng cường kiểm tra, kiểm soát quyền lực nhà nước.

+ Tuyên truyền về kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách và quy định về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

+ Tình hình, kết quả và hiệu quả  thực hiện nội dung cải cách chế  độ  công vụ, nhất là các quy định, chính sách cải cách mới được Chính phủ, Thủ  tướng Chính phủ  ban hành, như: Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức; Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 quy định về khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; Nghị  định số 85/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ  sung một số  điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31/7/2023 phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050,... Công tác  hoàn thiện thể chế và hiệu quả thực hiện các quy định về vị trí việc làm của công chức, viên chức.

Tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CTTTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

+ Tình hình triển  khai, kết quả, hiệu quả  việc thực hiện cơ chế  một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tình hình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  giải quyết thủ  tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tình hình xây dựng, nâng cấp Hệ  thống thông tin giải quyết thủ  tục hành chính; hiệu quả  vận hành Cổng dịch vụ công trong giải quyết dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến,…; triển khai Chỉ  thị  số  27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ  tướng Chính phủ đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

+ Tình hình triển khai các nội dung xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, đẩy mạnh  ứng dụng công nghệ thông tin, trọng tâm là triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển Chính phủ  điện tử  hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 ban hành tại Quyết định số 942/QĐ-  TTg ngày 15/6/2021 của Thủ  tướng Chính phủ  và Chỉ  thị  số  02/CTTTg ngày 26/4/2022 của Thủ  tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ  điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia; triển khai Chương trình Chuyển đổi số  quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành tại Quyết định số  749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ  tướng Chính phủ; tiến độ, kết quả triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ  tướng Chính phủ  phê duyệt Đề  án phát triển  ứng dụng dữ  liệu về  dân cư, định danh và xác thực điện tử  phục vụ Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; hiệu quả xây dựng, vận hành Hệ  thống thông tin báo cáo quốc gia về Hệ thống của bộ, ngành, địa phương.

+ Tiến độ, kết quả và hiệu quả xây dựng, vận hành và khai thác thông tin, dữ liệu trên các Cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành trong quản lý, điều hành và trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

+ Tình hình triển khai và kết quả, tác động của Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, các tỉnh, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; các đề án, dự án cải cách hành chính do các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

d) Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC của sở.

đ) Các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong CCHC ở Trung ương và địa phương.

Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo; đổi mới lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại, trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường số; tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, hạn chế giấy tờ.

e) Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình CCHC.

g) Các nội dung khác phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của CCHC, khi có văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh cần được phổ biến, thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến mọi đối tượng tầng lớp nhân dân.

2. Hình thức tuyên truyền

- Thông qua tất cả các loại hình, phương tiện thông tin đại chúng; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Cổng Thông tin điện tử của Sở; Quầy 26 – Trung tâm Hành chính công tỉnh.