Mã số Tên thủ tục
495222 Thẩm định, phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (dự án nhóm B, C) sử dụng nguồn vốn Nhà nước do cấp tỉnh quản lý
495231 Thủ tục phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn Nhà nước do cấp tỉnh quản lý
522974 Thay đổi nội dung giấy phép xuất bản bản tin
522978 Cấp phép đặt văn phòng đại diện của cơ quan báo chí
522980 Cấp phép hoạt động của phóng viên thường trú của cơ quan báo chí
530822 Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
542938 Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
542940 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên
542941 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt
542944 Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng
542945 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên
542946 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (địa phương)
542966 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
542967 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
542968 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
542970 Cấp giấy phép hoạt động in
542971 Cấp lại giấy phép hoạt động in
542972 Đăng ký hoạt động cơ sở in
542973 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in
542974 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu