Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3873

Đã truy cập : 43121023

Ngày 15/3/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 14/2019/TT-BTC Quy định về quản lý tài chính thực hiện chương trình phát triển trí tuệ giai đoạn 2016-2020.Theo đó, nội dung và mức chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và bảo vệ tài sản trí tuệ, gồm: