Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3394

Đã truy cập : 43139548

Tính từ ngày 16.3.2019 đến 15.6.2019, Sở Tài chính đã tiếp nhận 258 hồ sơ gửi đến (trong đó 242 hồ sơ trực tuyến; 15 hồ sơ nhận trực tiếp) và 01 hồ sơ kì trước chuyển qua thuộc chức năng quản lí của Sở Tài chính giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.