Vóc dáng mới trên miền đất cổ

24/09/2020 08:52 Số lượt xem: 197
Bắc Ninh tự hào về đích trước hạn trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM) khi 100% số xã, 8/8 đơn vị cấp huyện về đích NTM. Kết quả này khẳng định sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, nhất trí, cùng vào cuộc của mọi tầng lớp nhân dân trong công cuộc 10 năm xây dựng NTM. Bắc Ninh sẽ tiếp tục dồn lực để xây dựng NTM theo hướng đi sâu vào nâng cao chất lượng các nội dung trọng tâm, tác động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân, tiến tới đô thị hóa nông thôn, xứng tầm thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2022.

Bắc Ninh tự hào về đích trước hạn trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM) khi 100% số xã, 8/8 đơn vị cấp huyện về đích NTM. Kết quả này khẳng định sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, nhất trí, cùng vào cuộc của mọi tầng lớp nhân dân trong công cuộc 10 năm xây dựng NTM. Bắc Ninh sẽ tiếp tục dồn lực để xây dựng NTM theo hướng đi sâu vào nâng cao chất lượng các nội dung trọng tâm, tác động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân, tiến tới đô thị hóa nông thôn, xứng tầm thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2022.

Mô hình nông nghiệp công nghệ cao ngày càng được nhân rộng (khu trồng hoa công nghệ cao tại xã Việt Đoàn, Tiên Du).

 

Những quyết sách linh hoạt
Ngay sau khi Trung ương có Văn bản chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM, tỉnh đã nhanh chóng ban hành hàng loạt Văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện. Nhiều cơ chế, chính sách đặc thù được áp dụng nhằm đẩy mạnh sản xuất, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong quá trình triển khai thực hiện, tỉnh phân cấp quản lý cụ thể, giao quyền chủ động phân bổ nguồn lực cho cấp huyện. Có cơ chế, chính sách đột phá, như cấp lại 100% tiền bán đấu giá đất để đầu tư cho xây dựng NTM. Đồng thời tập trung chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên nguồn lực cho các tiêu chí còn yếu, thiếu ở các địa phương. Khuyến khích các địa phương đã về đích NTM duy trì và nâng cấp các tiêu chí, tập trung vào những tiêu chí phục vụ đắc lực đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân như: Y tế, giáo dục, môi trường, giảm nghèo…
Quan điểm chỉ đạo của tỉnh và các địa phương đã thay đổi mạnh mẽ, theo hướng đi sâu vào nâng cao chất lượng các nội dung của Chương trình. Nếu như trong giai đoạn I, chủ yếu tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng, thì trong giai đoạn 2016-2020, đã chuyển sang chỉ đạo thực hiện các nội dung trọng tâm, tác động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân như cảnh quan môi trường, phát triển sản xuất, văn hóa, an ninh trật tự… Đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của các địa phương cũng vào cuộc mạnh mẽ, tâm huyết hơn, do đó, nhiều nơi đã có tư duy, cách làm mới, huy động nguồn lực lớn và đa dạng cho xây dựng NTM. Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chương trình, từng bước thay đổi nếp nghĩ, khắc phục một bước tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhân dân, tạo động lực to lớn và có sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Những con số ấn tượng hơn 500 tỷ đồng, 18.175 ngày công và hiến hơn 150 nghìn m2 đất do cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tự nguyện đóng góp cho thấy sự chung sức, đồng lòng, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị và nhân dân trong tỉnh, thực sự coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Ông Lưu Văn Khải, Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cho biết: Tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành bộ tiêu chí xã NTM nâng cao. Điều này khẳng định sự chỉ đạo sát sao, linh hoạt của tỉnh để hình thành những vùng nông thôn thực sự đáng sống. Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh đang phối hợp với các huyện, thị xã tiến hành rà soát, đánh giá chất lượng các tiêu chí NTM, từ đó đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện xã, huyện NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu cho năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025.
Hiện hữu đô thị hóa nông thôn
Xây dựng NTM đã và đang làm sáng bộ mặt kinh tế-xã hội các vùng nông thôn, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, tạo diện mạo nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Với quan điểm xây dựng nông thôn tiệm cận với đô thị, chúng ta tự hào khi hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư nâng cấp và từng bước phát triển nhanh theo hướng đô thị hoá, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng phát triển sản xuất hàng hoá, quy mô lớn, áp dụng, công nghệ trong sản xuất, tạo tiền đề nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Tỷ trọng giá trị sản phẩm và lao động của ngành công nghiệp và dịch vụ tăng nhanh. Đời sống vật chất, tinh thần người dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt 64,2 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,27%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,3%, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn Quốc gia là 82,28%, tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn nông thôn đạt 95%. Các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, bảo tồn và phát huy. Hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố. Một trong những điểm nhấn quan trọng dễ nhận thấy đó là sự hài hòa về phát triển nông thôn với phát triển đô thị: Đô thị hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, là thị trường lớn để tiêu thụ nông sản từ nông thôn; Nông thôn chính là vành đai xanh, giúp đô thị giảm tải áp lực về gia tăng dân số cơ học và môi trường.
Xác định rõ xây dựng NTM là chương trình phát triển kinh tế - xã hội tổng thể, toàn diện, lâu dài tại nông thôn, nên rất cần sự tập trung cao của mọi nguồn lực. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” chính là kim chỉ nam cho quá trình xây dựng NTM đạt kết quả cao. Bắc Ninh tiếp tục dồn lực cho mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, vì một Bắc Ninh phát triển hài hòa, bền vững. Vóc dáng mới hiện đại đang hiển hiện từng ngày trên miền đất cổ đầy trầm tích linh thiêng và hào hoa.

Hoài Anh
Nguồn: Báo Bắc Ninh