Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 9 năm 2020

30/09/2020 14:47 Số lượt xem: 145

1. Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài

1.1. Trong Khu công nghiệp tập trung

Tháng 9/2020, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 06 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 17,282 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 10 dự án với số vốn tăng thêm là 36,359 triệu USD; Thu hồi 03 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 2,37 triệu USD.

9 tháng năm 2020 (từ 21/12/2019 đến 18/9/2020), Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký cho 69 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 327,287 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 70 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 375,809 triệu USD; thu hồi 07 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 6,2 triệu USD.

Lũy kế đến 18/9/2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1041 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 17.840,933 triệu USD; vốn đầu tư hạ tầng là 263,91 triệu USD. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 18.104,843 triệu USD.

1.2. Ngoài Khu công nghiệp tập trung

Tháng 9/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 03 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 0,35 triệu USD; cấp điều chỉnh tăng vốn cho 01 dự án với số vốn tăng thêm là 0,1 triệu USD.

9 tháng năm 2020 (từ 21/12/2019 đến 18/9/2020), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 59 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 25,126 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 11 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 9,1 triệu USD; thu hồi 09 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 11,973 triệu USD.

Lũy kế đến 18/9/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp đăng ký đầu tư cho 567 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 1.203,803 triệu USD;

2. Tình hình góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của NĐT nước ngoài tại tổ chức kinh tế

Trong tháng 9/2020 (từ ngày 20/08/2020 đến ngày 18/8/2020), trên địa bàn tỉnh có 10 lượt ra thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 7,78 triệu USD.

9 tháng năm 2020 (từ 21/12/2019 đến 18/9/2020), trên địa bàn tỉnh có 193 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 70,941 triệu USD.

Lũy kế đến 18/9/2020, có 596 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 394,390 triệu USD.

3. Trên địa bàn toàn tỉnh

 Trong tháng 9/2020 (từ ngày 20/8/2020 đến ngày 18/8/2020), tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 09 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 17,632 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 11 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 36,459 triệu USD; Thu hồi 03 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,37 triệu USD; Thông báo chấp thuận cho 10 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 7,780 triệu USD.

9 tháng năm 2020 (từ 21/12/2019 đến 18/9/2020), tổng vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh là 790,08 triệu USD, trong đó:

+ Cấp mới cho 128 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 352,413 triệu USD.

+ Điều chỉnh vốn cho 81 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 384,909 triệu USD.

+ Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: 193 lượt với giá trị là 70,941 triệu USD. 

+ Thu hồi 16 dự án với tổng vốn đầu tư là 18,183 triệu USD.

Lũy kế đến hết ngày 18/9/2020, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.607 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 19.703,037 triệu USD.

P.KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6947

Đã truy cập : 43880306