Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định về lựa chọn nhà đầu tư

30/09/2020 07:19 Số lượt xem: 172

Ngày 18/9/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Một số nội dung nổi bật của Thông tư:

  • Liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Tại khoản 3 điều 6 quy định:

Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định thực hiện theo một trong hai phương án sau:

a) Phương án 1: Thông báo và hướng dẫn nhà đầu tư nộp hồ sơ trình quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật khác có liên quan theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP nếu quá trình tổ chức đã bảo đảm tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và dự án có yêu cầu đẩy nhanh tiến độ;

b) Phương án 2: Gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án. Thời gian gia hạn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, bảo đảm đủ thời gian cần thiết cho các nhà đầu tư tiềm năng khác có cơ hội tiếp cận thông tin và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án nhằm tăng tính cạnh tranh. Nhà đầu tư đã đáp ứng yêu cầu không phải nộp lại hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

Sau khi gia hạn, trường hợp có thêm nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 13 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP. Trường hợp không có thêm nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thì thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.

  • Liên quan đến việc đăng tải thông tin trên hệ thống

Tại khoản 1 điều 7 quy định:

Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất và thông báo mời quan tâm trên Hệ thống trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày danh mục dự án được phê duyệt.

Khi thực hiện đăng tải thông tin, các tài liệu phải được đăng kèm theo gồm: Quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất; Quyết định phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển dự án PPP;…

  • Liên quan đến việc gia hạn nộp hồ sơ khi Hệ thống gặp sự cố

Tại điều 11 quy định:

Khi Hệ thống gặp sự cố phải tạm ngừng cung cấp dịch vụ, các dự án đầu tư có sử dụng đất có thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trong thời gian sự cố được gia hạn như sau:

1. Trường hợp sự cố được khắc phục và Hệ thống bắt đầu hoạt động lại trong thời gian từ 0 giờ đến 12 giờ thì thời điểm hết hạn mới là 15 giờ cùng ngày, trừ trường hợp nêu tại khoản 3 Điều này.

2. Trường hợp sự cố được khắc phục và Hệ thống bắt đầu hoạt động lại trong khoảng thời gian sau 12 giờ đến 24 giờ thì thời điểm hết hạn mới là 09 giờ của ngày tiếp theo, trừ trường hợp nêu tại khoản 3 Điều này.

3. Trường hợp sự cố được khắc phục và Hệ thống bắt đầu hoạt động lại trong các ngày Thứ bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết thì thời điểm hết hạn mới là 09 giờ của ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ.

Ngoài ra, Bộ cũng Hướng dẫn sử dụng Hệ thống và định dạng tệp tin đính kèm gửi Hệ thống quy định tại điều 13; Quy định chuyển tiếp tại điều 14 của Thông tư này

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2020.

Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT: Tải tại đây

BAN BIÊN TẬP

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7457

Đã truy cập : 43880124