Phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại

28/09/2020 08:27 Số lượt xem: 128

           Trước những dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; môi trường chính trị, an ninh, kinh tế khu vực và thế giới đang trở nên bất ổn với tác động nhanh; cạnh tranh chiến lược, xung đột cục bộ, chủ nghĩa bảo hộ và các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh mạng... tiếp tục diễn biến phức tạp. Các “điểm nóng” khu vực, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn đang hiện hữu, vai trò của các thể chế đa phương lớn trên thế giới đang bị ảnh hưởng.

          Ở trong nước, với nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, vị thế và uy tín của đất nước được nâng cao và khẳng định trên trường quốc tế. Tuy nhiên, dự báo còn gặp nhiều khó khăn, thách thức: Tác động tiêu cực, sâu rộng của đại dịch Covid-19 kéo dài, chiến tranh thương mại, thời cơ và thách thức của hội nhập quốc tế, cách mạng công nghiệp lần thứ tư… ngày càng mạnh mẽ trong bối cảnh sức cạnh tranh của nền kinh tế cải thiện chưa nhiều, tăng năng suất lao động chưa trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế, các yếu tố lợi thế vốn có đang dần thu hẹp, Việt Nam có nguy cơ rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”; những bất ổn trong bảo vệ độc lập chủ quyền và một số khó khăn trong công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

          Bắc Ninh bước vào giai đoạn phát triển ở tầm cao mới với các động lực hướng tới đạt các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương, hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn là nhân tố chính để thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh được bổ sung bởi nhiều lợi thế mới trong phát triển kinh tế đô thị và xu hướng đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường. Tuy nhiên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa đáp ứng sự biến động nhanh chóng của nhu cầu thị trường trong và ngoài nước; công nghiệp hỗ trợ chưa thực sự phát triển; một số yếu tố lợi thế so sánh đang giảm dần vai trò; các vấn đề ô nhiễm môi trường, chi phí mặt bằng, đầu tư kinh doanh gia tăng là những thách thức đối với sự phát triển. Các nguy cơ tụt hậu, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… chưa được ngăn chặn triệt để, ảnh hưởng đến công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

          Do đó cần phải có quyết tâm chính trị cao, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của Đảng; tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các quan hệ giữa phát triển nhanh và bền vững; giữa phát triển theo chiều rộng và chiều sâu; giữa vị trí địa lý với liên kết vùng và giữa phát triển kinh tế với giảm sự chênh lệch giàu, nghèo trong xã hội. Tập trung chỉ đạo toàn diện, thực hiện đột phá chiến lược, phát huy lợi thế so sánh và năng lực cạnh tranh mới, nâng cao năng suất và hiệu quả nền kinh tế, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện, bền vững kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo là những yêu cầu được nêu trong báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

48 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2020- 2025

Lãnh đạo Trung ương chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX.

Ảnh: Trung tâm báo chí Đại hội

            Báo cáo chính trị nêu nên phương hướng mục tiêu cho từng giai đoạn cụ thể:

          + Giai đoạn 2020 - 2025: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giá trị bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, cơ hội mới; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính; tăng cường quản lý phát triển xã hội, tạo chuyển biến trên các lĩnh vực; tiếp tục thu hút, phát triển công nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Giữ vững quốc phòng - an ninh; tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh liên kết vùng. Phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

          Định hướng đến năm 2030: Phấn đấu xây dựng Bắc Ninh là thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao; một trong những trung tâm thương mại - dịch vụ, giáo dục, đào tạo nhân lực, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu của thành phố trực thuộc Trung ương; là động lực phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng Thủ đô và cả nước.

          Tầm nhìn đến năm 2045: Bắc Ninh là thành phố công nghiệp công nghệ cao, thông minh.

          Và đề ra các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu cho giai đoạn 2021 – 2025 để xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại đó là:

          + Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 từ 7-8%/năm; trong đó công nghiệp và xây dựng tăng 7-8%/năm, dịch vụ tăng 8,3-9,1%/năm, thuế sản phẩm tăng 7,0-7,5%/năm, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1-1,2%/năm.

          + Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đến năm 2025 đạt từ 45-47%.

          + Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng 74,0%; dịch vụ 19,5%; thuế sản phẩm 4,2%; nông, lâm nghiệp và thủy sản còn 2,3%.

          + Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt từ 7.800-8.200 USD; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 130-136 triệu đồng.

          + Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt từ 8,5-9%/năm.

          + Đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu 37,7 tỷ USD; nhập khẩu 33,2 tỷ USD.

          + Tổng vốn đầu tư toàn xã hội so với GRDP giai đoạn 2021 - 2025 đạt 36-38%; hệ số sử dụng vốn (ICOR) đạt từ 5,8-6,0.

          + Thu ngân sách Nhà nước năm 2025 đạt 38.000 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa đạt 31.500 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2025 đạt 26.915 tỷ đồng.

          + 100% các xã duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu có ít nhất 02 huyện và 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

          + Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 55%.

          + Đảm bảo 100% người dân có nước sạch sử dụng.

          + Tỷ lệ các cụm công nghiệp và các làng nghề truyền thống có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn từ 40%-50%.

          + Tỷ lệ hệ thống xử lý nước thải tập trung ở đô thị loại IV trở lên đạt 80%, các chung cư, tòa nhà cao tầng đạt 100%.

          + Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị được thu gom và xử lý đạt 100% và tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu dân cư nông thôn được thu gom, tự xử lý, vận chuyển, xử lý tập trung đạt trên 90%.

          + Tỷ lệ chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, chất thải y tế được thu gom và xử lý tại khu công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt 100%.

          + Giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn 1,3%. - Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 68%; tỷ trọng lao động nông nghiệp dưới 10%.

          + Có 33% - 99% trẻ trong trường mầm non được học bán trú, 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày; 100% học sinh phổ thông được học ngoại ngữ; 85% số trường mầm non và phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

          + Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT bình quân hằng năm đạt 98%.

          + Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi dưới 13,6%.

          + Duy trì 100% các xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

          + Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%.

          + Tỷ lệ người dân được lập hồ sơ quản lý sức khỏe đạt 95%.

          + Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%./.

P.THQH

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8047

Đã truy cập : 43880195