Kính gửi: Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

13/09/2019 13:48 Số lượt xem: 327

Nhằm triển khai hợp phần tư vấn (hợp phần 1) thuộc Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc do Cơ quan Hợp tác Phát triển quốc tế Hàn Quốc (KOICA) quản lý đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 43/QĐ-BKHĐT ngày 15/01/2019, do Cục Đầu tư nước ngoài chủ trì tổ chức triển khai thực hiện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị các Doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư nước ngoài điền theo mẫu phiếu khảo sát số 4 Thực trạng sử dụng và đề xuất, kiến nghị nâng cấp Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (NIIS) trong nộp hồ sơ cấp GCNĐKĐT; GCĐKĐTĐC và việc báo cáo định kỳ đối với doanh nghiệp FDI”. Cụ thể:

- Đối với dự án FDI được cấp GCNĐKĐT hoặc GCNĐKĐTĐC trên hệ thống NIIS thì trả lời phần 1 và phần 2;

- Đối với dự án FDI không được cấp GCNĐKĐT hoặc GCNĐKĐTĐC trên hệ thống NIIS thì trả lời phần 2

STT

Nội dung

I

Phần 1

1

Khó khăn, vướng mắc

 

 1. Thủ tục đăng ký, khai hồ sơ; thủ tục cấp GCNĐKĐT hoặc GCNĐKĐTĐC

 

 1. Vấn đề sử dụng hệ thống NIIS trong việc làm thủ tục cấp GCNĐKĐT và GCNĐKĐTĐC

2

 

Kiến nghị

 

 1. Thủ tục đăng ký, khai hồ sơ; thủ tục cấp GCNDKĐT và GCNĐKĐTĐC

 

 1. Đề xuất cải tiến hệ thống NIIS

 

 1. Tài liệu hướng dẫn hoặc đào tạo sử dụng hệ thống NIIS trong việc nộp hồ sơ; khai hồ sơ và thủ tục cấp GCNĐKĐT và CNĐKĐTĐC

II

Phần 2 (Báo cáo cho dự án FDI theo thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015  về biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam)

1

Thực trạng

 

 1. Việc cấp tài khoản báo cáo

 

 1. Việc thực hiện báo cáo trực tuyến

2

Khó khăn, vướng mắc

 

 1. Chỉ tiêu báo cáo và cách thức tính các chỉ tiêu báo cáo

 

 1. Sử dụng NIIS trong việc báo cáo và cơ chế hỗ trợ

 

 1. Khó khăn trong việc phân bổ các chỉ tiêu báo cáo theo dự án

3

Kiến nghị

 

 1. Chỉ tiêu; tần suất  báo cáo

 

 1. Đề xuất, nâng cấp cải thiện NIIS trong công tác báo cáo dự án FDI

 

 1. Kiến nghị liên quan đến được chia sẻ  thông  tin, tìm kiếm đối tác thông qua hệ thống NIIS

 

 1. Tài liệu hướng dẫn hoặc đào tạo sử dụng hệ thống NIIS trong công tác báo cáo;

 

 1. Cơ chế ghi nhận, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai và hoạt động dự án

 

 1. Kiến nghị khác

Các phiếu khảo sát xin gửi về Cục Đầu tư nước ngoài trước ngày 16/9/2019; file mềm gửi đến hộp thư tonghop.dtnn@mpi.gov.vn, để Cục Đầu tư nước ngoài kịp phối hợp với đơn vị tư vấn Hàn Quốc hoàn thành báo cáo đánh giá hiện trạng, nhu cầu và đề xuất sửa đổi, nâng cấp và mở rộng Hệ thống.

Trân trọng đề nghị./.

Phòng Kinh tế Đối ngoại.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4593

Đã truy cập : 43686468