Bắc Ninh bước vào giai đoạn phát triển ở tầm cao mới với “5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá”

28/09/2020 15:17 Số lượt xem: 133

      Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức thành công sau 3 ngày làm việc tích cực (từ ngày 24-26/9/2020) với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thẳng thắn, trung thực, khách quan và trách nhiệm, Đại hội đánh giá nghiêm túc những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những nguyên nhân của ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, rút ra những bài học kinh nghiệm, đặc biệt nhấn mạnh kinh nghiệm: Tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy nguồn lực con người; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh

      Nghị quyết Đại hội được biểu quyết nhất trí thông qua xác định “5 nhiệm vụ trọng tâm, 03 giải pháp đột phá” trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 để thực hiện thắng lợi các phương hướng, mục tiêu Đại hội đã đề ra.

      * 5 nhiệm vụ trọng tâm:

      (1) Tập trung xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Củng cố và tăng cường lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, chính quyền.

      (2) Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh; phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế, trong đó chú trọng tạo đột phá phát triển thương mại - dịch vụ.

     (3) Quy hoạch và xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội với tầm nhìn dài hạn, gắn công nghiệp hóa với phát triển mở rộng không gian đô thị văn minh, hiện đại, phát huy lợi thế so sánh, tăng cường liên kết vùng, tạo động lực mới với vai trò cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, gắn kết đồng bộ giữa thành thị và nông thôn để đẩy nhanh quá trình đô thị hóa.

     (4) Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; phát huy bản sắc văn hóa Kinh Bắc và ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

      (5) Giữ vững quốc phòng - an ninh, mở rộng hợp tác đối ngoại, tranh thủ các nguồn lực và phát huy sức mạnh toàn dân, tạo sự đồng thuận và môi trường ổn định thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, bền vững.

      * 3 giải pháp đột phá:

     (1) Tiếp tục thực hiện chủ trương hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát huy vai trò, vị thế và mở rộng kết nối cực tăng trưởng Vùng; quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; phát huy lợi thế so sánh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng; phát triển các thành phần kinh tế, lĩnh vực có thế mạnh.

     (2) Tập trung xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội, thực hiện quy hoạch vùng tỉnh, đẩy nhanh lộ trình nâng cấp các đô thị và quá trình đô thị hóa, tập trung cao khắc phục ô nhiễm môi trường; hỗ trợ hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế số, sản xuất công nghệ cao, thương mại, dịch vụ quy mô lớn; phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương.

     (3) Nắm bắt cơ hội cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và phát huy giá trị bản sắc văn hóa Kinh Bắc, nâng cao chất lượng quản lý điều hành phù hợp với quá trình chuyển đổi số, quản trị điện tử, đô thị thông minh…
P.THQH

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6023

Đã truy cập : 43880127