Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch chuyển điện phục vụ GPMB, dự án ĐTXD bổ sung cầu Đồng Xép 2, nút giao QL.1A với ĐT.287 Tỉnh Bắc Ninh

29/06/2020 12:26 Số lượt xem: 92

Thực hiện Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ĐTXD bổ sung cầu Đồng Xép 2, nút giao QL.1A với ĐT.287 Tỉnh Bắc Ninh. Ngày 25/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch chuyển điện phục vụ GPMB, dự án ĐTXD bổ sung cầu Đồng Xép 2, nút giao QL.1A với ĐT.287 tỉnh Bắc Ninh, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Xây dựng giao thông Bắc Ninh.

2. Tên; giá các gói thầu:

2.1 Gói thầu số 7: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục dịch chuyển điện phục vụ GPMB; 58.385.000 đồng (Năm mươi tám triệu, ba trăm tám mươi lăm nghìn đồng);

2.2 Gói thầu số 8: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục dịch chuyển điện phục vụ GPMB; 14.597.000 đồng (Mười bốn triệu, năm trăm chín mươi bảy nghìn đồng);

2.3 Gói thầu số 9: Toàn bộ phần xây lắp hạng mục dịch chuyển điện phục vụ GPMB; 2.552.000.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm năm mươi hai triệu đồng);

2.4 Gói thầu số 10: Tư vấn giám sát gói thầu số 9; 89.524.000 đồng (Tám mươi chín triệu, năm trăm hai mươi bon nghìn đồng).

3. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn khác (nếu có).

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 9: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

  • Gói thầu số 9: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
  • Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 5, 6 năm 2020.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng:

  • Gói thầu số 7: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
  • Gói thầu số 8: 10 ngày kể từ ngày họp đồng có hiệu lực;
  • Gói thầu số 9: 30 ngày kể từ ngày họp đồng có hiệu lực;
  • Gói thầu số 10: Theo thời gian thi công gói thầu số 9.

Trên cơ sở kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư tiến hành tổ chức các bước tiếp theo của kế hoạch theo các qui định của Luật đấu thầu./.

 

Nguồn: Ban Quản lý dự án XDGT Bắc Ninh
Các bài viết cùng chuyên mục

Thời tiết ngày 01/10/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6960

Đã truy cập : 43765381