Truy cập nội dung luôn
Lễ tổng kết dự án “Tăng cường cơ hội việc làm cho thanh niên thông qua kết nối trường học – doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” giai đoạn 2016-2019