Thông tin liên hệ

28/03/2018 19:53 Số lượt xem: 158
Thông tin liên hệ
1. Lãnh đạo Sở:
Giám đốc:   Đinh Văn Duân        (Số ĐT: Văn phòng Sở - 02223.874.046 )
 
Phó Giám đốc:
Nguyễn Kim Triều    (Số ĐT: 02223.814.794 - 0912108621)
Đỗ Thanh Quang    (Số ĐT: 02223.870.805 - 0988627999)
Nguyễn Văn Cậy     (Số ĐT: 02223.820.166 - 0912550395)
 
2. Các Phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở gồm:
- Văn phòng
Chánh văn phòng: Đoàn Xuân Thanh  (ĐT: 02223.874.046 –0985310891)
- Thanh tra
Chánh thanh tra: Nguyễn Hoàng Mạnh  (Số ĐT: 02223.823.182 – 0989238706)
- Phòng Kế hoạch - Tài chính
                    Trưởng phòng: Hoàng Thị Thúy Nga  (Số ĐT: 02223.824.417– 0914721896)
- Phòng Chính sách lao động (Chế độ chính sách - Người lao động)
Trưởng phòng:Trần Ngọc Đạo (Số ĐT: 02223.874.436 – 0969071888)
- Phòng Quản lý dạy nghề
Trưởng phòng: Nguyễn Quang Tuấn (Số ĐT:  02223.822.429 – 0986046495)
- Phòng Người có công (Chế độ chính sách - Người có công cách mạng)
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Kim Dung (ĐT: 02223.823.180–0904719509)
- Phòng Bảo trợ xã hội
                    Trưởng phòng: Nguyễn Phụ Quang  (Số ĐT: 02223.825.493–0912528158 )
- Phòng Việc làm
Trưởng phòng:  Nguyễn Minh Tuấn (Số ĐT:  02223.870.805 – 0944900888)
- Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Trưởng phòng: Phạm Thị Hồng Quyên  (Số ĐT:  02223.814.716 – 0982174658)
- Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội
Chi cục trưởng: Nguyễn Tiến Dũng  (Số ĐT: 02223.823.183 – 0913569394)
3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:
- Trung tâm Dịch vụ Việc làm
Giám đốc: Đinh Văn Duyệt  (Số ĐT:   – 0904259890)
- Trung tâm Nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội
Giám đốc: Nguyễn Khánh Lân  (Số ĐT:  02223.822.844 – 0989146577)
- Cơ Sở Cai nghiện Ma túy
Giám đốc: Nguyễn Tiến Dũng   (Số ĐT:  02223.829.409 – 0913569440)
-  Trung tâm Dạy nghề - Phục hồi chức năng cho người tàn tật
Giám đốc: Nguyễn Như Vỹ   (Số ĐT:  02223.850.640 – 0913358291)

     -  Trường Cao đẳng Công nghiệp 

    Hiệu trưởng: Nguyễn Đức Lưu   (Số ĐT:  02223.821.230  – 0904361211 )

 

 

Ban biên tập CTTĐT