Thông tin liên hệ

23/12/2015 19:53 Số lượt xem: 87
Thông tin liên hệ
1. Lãnh đạo Sở:
Giám đốc:   Đinh Văn Duân        (Số ĐT: 02413.822428 – 0984629776 )
 
Phó Giám đốc:
Nguyễn Kim Triều    (Số ĐT: 02413.814794 - 0912108621)
Đỗ Thanh Quang    (Số ĐT: 02413.870805 - 0988627999)
Nguyễn Văn Cậy     (Số ĐT: 02413.820166 - 0912550395)
 
2. Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở gồm:
- Văn phòng
Chánh văn phòng: Đoàn Xuân Thanh  (ĐT: 02413.874046 –0985310891)
- Thanh tra
Chánh thanh tra: Nguyễn Hoàng Mạnh  (Số ĐT: 02413.823182 – 0989238706)
- Phòng Kế hoạch - Tài chính
                    Trưởng phòng: Hoàng Thị Thúy Nga  (Số ĐT: 02413.824417– 0914721896)
- Phòng Chính sách lao động
Trưởng phòng:Trần Ngọc Đạo (Số ĐT: 02413.874436 – 0969071888)
- Phòng Quản lý dạy nghề
Trưởng phòng: Nguyễn Quang Tuấn (Số ĐT:  02413.822429 – 0986046495)
- Phòng Người có công
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Kim Dung (ĐT: 02413.823180–0904719509)
- Phòng Bảo trợ xã hội
                    Trưởng phòng: Nguyễn Phụ Quang  (Số ĐT: 02413.825493–0912528158 )
- Phòng Việc làm
Trưởng phòng:  Nguyễn Minh Tuấn (Số ĐT:  02413.870805 – 0944900888)
- Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Trưởng phòng: Phạm Thị Hồng Quyên  (Số ĐT:  02413.814716 – 0982174658)
3. Các đơn vị trực thuộc Sở:
- Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội
Chi cục trưởng: Nguyễn Tiến Dũng  (Số ĐT: 02413.823183 – 0913569394)
- Trung tâm Giới thiệu việc làm
Giám đốc: Đinh Văn Duyệt  (Số ĐT:   – 0904259890)
- Trung tâm Nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội
Giám đốc: Nguyễn Khánh Lân  (Số ĐT:  02413.822844 – 0989146577)
- Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội
Giám đốc: Nguyễn Tiến Dũng   (Số ĐT:  02413.829409 – 0913569440)
-  Trung tâm Dạy nghề - Phục hồi chức năng cho người tàn tật
Giám đốc: Nguyễn Như Vỹ   (Số ĐT:  02413.850640 – 0913358291)

     -  Trường Cao đẳng Công nghiệp 

    Hiệu trưởng: Nguyễn Đức Lưu   (Số ĐT:  02413.821230  – 0904361211 )

 

 

Nghiêm Xuân Dũng