xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2022

03/05/2019 14:33 Số lượt xem: 135

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Ban cán sự Ủy ban Nhân dân tỉnh tại văn bản số 01-BC/BCS ngày 11/3/2019 của Ban cán sự UBND tỉnh Bắc Ninh về  việc triển khai đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022;

Được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì, xây dựng dự thảo Đề án “xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh xã hội đảm bảo phục vụ tốt nhất, thủ tục tiếp cận đơn giản đối với mọi tầng lớp nhân dân”.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản số 454/SLĐTBXH-BTXH ngày 18/03/2019 gửi các Sở,ngành xây dựng dự thảo gửi 7 sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và PTNT, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng và Bảo hiểm xã hội tỉnh tham dự họp đóng góp trực tiếp vào nội dung dự thảo Đề  án “ Hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh  đến năm 2022.

 Ngày 22/4/2019, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì cuộc họp với các Sở, ngành về việc đóng góp trực tiếp vào nội dung dự thảo Đề án

Toàn cảnh Hội nghị

Đại biểu tham dự họp đóng góp nhiều ý kiến cụ thể cho các mục tiêu cụ thể của ngành quản lý cho cơ quan soạn thảo Đề án về nội dung, hình thức và bố cục.

Kết luận cuộc họp Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  đề nghị các Sở, ngành xem xét đánh giá lại phần thực trạng và đưa ra các mục tiêu, giải pháp đến năm 2022 cụ thể, đầy đủ sát với từng sở, ngành để phục vụ cho việc tổng hợp các nội dung của Đề án để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu và hoàn thiện Đề án. 

Nguồn: Ban biên tập CTTĐT