Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

06/02/2017 08:20 Số lượt xem: 8230

Ngày 28/6/2016, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/8/2016. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội để nghiên cứu giải quyết./.

Link Tải: /documents/57280/9841085/TT152016.pdf/fae5a93f-f18f-445e-b272-f635aa9fabe0

Nguồn: CSLĐ