Quyết định số 1318 về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh

05/09/2019 10:41 Số lượt xem: 134
Nguồn: Ban biên tập CTTĐT