Kế hoạch số 321 thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 24/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiên hà cho người dân, doanh nghiệp giải quyết công việc

01/10/2019 09:51 Số lượt xem: 67
Nguồn: Ban biên tập CTTĐT