Hội nghị Tập huấn chính sách đối với người khuyết tật và chính sách đặc thù của tỉnh Bắc Ninh.

10/05/2019 20:18 Số lượt xem: 145

Ngày 08-09/05/2019, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Tổ chức Hội nghị Tập huấn triển khai Chính sách đối với Người khuyết tật và Chính sách đặc thù đối với Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Cậy -Phó Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội. Tham gia hội nghị có 182 đại biểu: Bưu điện tỉnh, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, Hội bảo trợ NTT và trẻ mồ côi tỉnh, Phòng lao động TB và XH, Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố và Cán bộ phòng lao động TBXH của 126 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Báo cáo viên truyền đạt tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Toản - Tiến sỹ, Phó cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội- Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

Báo cáo viên Nguyễn Ngọc Toản - Phó Cục Trưởng Cục Bảo trợ xã hội - Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội truyền đạt nội dung

Đại biểu tại Hội nghị đã được Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Toản giới thiệu, hướng dẫn thực hiện và giải đáp những thắc mắc liên quan đến triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện như: Đối tượng áp dụng, hoạt động của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, hồ sơ, thủ tục và trình tự xác định mức độ khuyết tật…

Lãnh đạo Sở và chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội - Sở Lao động -Thương binh và Xã hội phổ biến và hướng dẫn các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII thông qua tại kỳ họp thứ mười gồm: Nghị quyết số 151/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ, chính sách về an sinh xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc nâng mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Thông qua lớp tập huấn này nhằm mục đích trang bị kiến thức, cập nhật đầy đủ các quy định chính sách; quy trình, thủ tục để thực hiện chế độ đối với người khuyết tật và người cao tuổi đến cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lao động TBXH cấp xã trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn: Ban biên tập CTTĐT