Đoàn kiểm tra thực hiện chính sách bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh

11/04/2019 11:33 Số lượt xem: 89

Căn cứ kế hoạch số 46/KH-SLĐTBXH ngày 22/02/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về kiểm tra thực hiện chính sách bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Quyết định số 35/QĐ-SLĐTBXH ngày 27/02/2019 về việc thành lập đoàn kiểm tra thực hiện chính sách bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành công tác kiểm tra tại 8 huyện, thị xã, thành phố từ ngày 04/03/2019 đến ngày 28/03/2019.

Đoàn tiến hành kiểm tra việc thực hiện chính sách Bảo trợ xã hội thông qua thực hiện chính sách của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP; Nghị định số 28/2012/NĐ-CP; nghị quyết số 101/2018/NQ-HĐND và công tác phối hợp với Bưu điện cùng cấp trong quá trình chi trả trợ cấp hàng tháng, thanh quyết toán. Cụ thể:

-Đánh  giá quy trình xét duyệt đối tượng bảo trợ xã hội, hồ sơ đối tượng loại đối tượng và mức trợ cấp;

-Quy trình phối hợp với bưu điện trong công tác chi trả trợ cấp hàng tháng,thanh quyết toán kinh phí.

Qua quá trình kiểm tra nhận thấy việc thực hiện chính sách trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Đã khắc phục tồn tại về đảm bảo quy trình, thủ tục xét duyệt hồ sơ.

Đoàn đi kiểm tra thực tế công tác chi trả tại các hộ gia đình đều nhận được phản hồi từ phía đối tượng là nhận đủ tiền trợ cấp hàng tháng. Tuy nhiên một số xã vẫn còn hiện tượng chi trả chậm ngày, còn hiện tượng ký thay, ký hộ danh sách nhận tiền.

Nhìn chung qua công tác kiểm tra đoàn kiểm tra đã đánh giá được việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác kiểm tra đối với các xã còn lại; phát huy những điểm tích cực và có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Ban biên tập CTTĐT